Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian (projekt przed konsultacjami)

Wytyczne przedstawione w projekcie będą skierowane do instytucji zaangażowanych we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków EFS i będą regulować następujące kwestie:

– zasady realizacji wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników, w tym wymogi dotyczące wdrożenia Podmiotowych Systemów Finansowania oraz zasady funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych,

– wymogi dotyczące realizacji wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym zasady realizacji programów typu outplacement,

– kwestie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i upowszechnienia podejścia popytowego w zakresie wyboru usług współfinansowanych z EFS na poziomie krajowym,

– zasady wsparcia oraz rolę usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

 

zapraszamy do lektury